Results

3 Entities | 3 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://oresmiusz.pl"}, "headline":"","description":"Strona zosta'a dodana do nast'puj'cych katalogów stron:  Katalogu stron  i  Katalogu SEO","about":[{"@type": "Thing","name": "Ci","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands", "https://www.wikidata.org/wiki/Q5813"]},{"@type": "Thing","name": "dzi","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Dzi", "https://www.wikidata.org/wiki/Q3042193"]},{"@type": "Person","name": "Adam Naszewski"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-12-03T11:50:15","dateModified":"2023-12-03T11:50:15"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Ci Canary Islands Thing - Q5813 33 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ci</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands" />
</span>
dzi Dzi Thing Applied techniques Q3042193 33 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">dzi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dzi" />
</span>
Adam Naszewski - Person - - 33 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Adam Naszewski</span>
</span>

Rejected entities (see configuration)

Marketing and Advertising: Seo (=> Search engine optimization)

TEXT

Uzdatnianie wody Warszawa filtry do wody

Uzdatnianie wody w Warszawie, filtry do wody

Ten zmi?kczacz zosta? zainstalowany w Warszawie jako g?ówny element gdzie dokonuje si? w?a?ciwe uzdatnianie wody Witam Ci? serdecznie drogi przyjacielu !

Nazywam si? Justyna Prykiel i prowadz? firm? specjalizuj'c? si? w uzdatnianiu wody w domach i mieszkaniach jednorodzinnych. Chcia'bym pomóc równie? Tobie oczy'ci? wod? w ca'ym domu aby? Ty i Twoja rodzina mogli si? cieszy? wod? krystalicznie czyst?.

Z pewno'ci? masz nowy dom lub w'a?nie wyremontowa'e? stary, irytuj? Ci<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ci</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands" />
</span>
? zacieki na armaturze, woda w twoim kranie jest m'tna lub ma nieprzyjemny zapach szczególnie po zagotowaniu b'd? podgrzaniu, ubrania po wyj'ciu z pralki maj? niemo'liwe do usuni'cia ?ó'te plamy tak'e wolisz ze swoim praniem je'dzi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">dzi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dzi" />
</span>
? do te'ciowej, wod? do picia kupujesz w markecie albo przywozisz j? w ba'kach z uj?? oligoce'skich. Poza tym w'adze gminy nadal nie s? zainteresowane aby wybudowa? wodoci'g w Twojej okolicy. To wszystko oznacza, ?e zagl'daj'c tutaj bardzo dobrze trafi'e?. Jeste'my firm?, która specjalizuje si? w rozwi'zywaniu takich problemów jakie masz w tej chwili z wod?. Stosujemy najnowocze'niejsze rozwi'zania w tej dziedzinie, zapo'yczone z rynku ameryka'skiego, dzi'ki temu jeste'my w stanie dobra? takie rozwi'zanie aby oczy'ci? ka'd? wod? cho'by nie wiem jak du'o zanieczyszcze? zawiera'a. Stosujemy urz'dzenia do uzdatnia wody, które s? niemal bezobs'ugowe - nie wymagaj? cz'stych wymian wk'adów filtrów do wody czy okresowego r'cznego p'ukania, bo to dzieje si? automatycznie dzi'ki czemu oszcz'dzasz czas i pieni'dze. Na wszystkie nasze urz'dzenia udzielamy oprócz tradycyjnej 24-miesi'cznej gwarancji na bezawaryjne dzia'anie, tak'e gwarancji satysfakcji tzn., jeste'my tak pewni jako'ci swoich produktów, ?e w przypadku gdy woda nie spe'ni Twoich oczekiwa? to w ci'gu miesi'ca od instalacji mo'esz nas o tym powiadomi?, a my przyjedziemy zdemontujemy urz'dzenia, a Tobie zwrócimy pieni'dze. Dzia'amy g'ównie na terenie Warszawy i okolic ale je'li zachodzi taka potrzeba obs'ugujemy te? dalsze miejscowo'ci. Warszawa jest miastem ze specyficzn? wod? miejsk? dlatego na niej skupiamy swoj? uwag?. Filtrami do wody zajmujemy si? kompleksowo tzn., na pocz'tku zbadamy twoj? wod?, obejrzymy instalacj? wodn? w twoim domu, spytamy o ilo?? osób w gospodarstwie domowym i inne szczegó'y wa'ne przy okre'laniu zapotrzebowania na wod?, pó'niej przedstawimy Ci konkretn? ofert? na uzdatnianie wody w Twoim domu, a nast'pnie je'li j? zaakceptujesz przyjedziemy i zamontujemy odpowiednie urz'dzenia uzdatniaj'ce, uruchomimy je i poinstruujemy jak z nich korzysta?. Je'li pó'niej w czasie eksploatacji b'dziesz mie? jakiekolwiek problemy z urz'dzeniami zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po nim, to w ka'dej chwili jeste'my do twojej dyspozycji. Zrobimy wszystko aby woda w Twoim domu by'a ci'gle czysta jak kryszta?. Aby? nigdy nie musia? si? ju? martwi? zaciekami na wannie, plamami na ubraniach czy niesmaczn? herbat?. Zrób pierwszy krok i zadzwo? do nas lub wy'lij e-mail a my ch'tnie odpowiemy na Twoje pytania b'd? w'tpliwo'ci.

tel. 783 800 800

Wszelkie prawa zastrze'one

2011r
Generalna przebudowa strony 2022r: Adam Naszewski<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Adam Naszewski</span>
</span>


> api_Check - TIME: 0.02
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.92
> api_Cat - TIME: 0.08
> api_Get - TIME: 0.33
> api_beforeFind - TIME: 0.06
> api_afterFind - TIME: 0.78
> api_afterPlaces - TIME: 0.03
> api_afterProducts - TIME: 0.02
> api_afterMovies - TIME: 0.14
> api_Match - TIME: 1.04
> api_Comp - TIME: 0.08
> api_Disp - TIME: 0.02