Results

15 Entities | 36 Marked | 14 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://royalstreamyvillas.net"}, "headline":"Trang ch? - Royal Streamy Villas - Phú Qu?c","description":"Royal Streamy Villas (RSV) là món quà vô giá cho nh?ng ai luôn trân quý nh?ng giá tr? cao nh?t cho công vi?c và cu?c s?ng. Không ch? s? h?u không gian xa hoa v??ng gi?, giao hòa v?i thiên nhiên t?o nên thiên ???ng ngh? d??ng xanh mát, RSV còn là tài s?n gia t?ng giá tr? ??u t? theo th?i gian. S? h?u v? trí vô cùng ??c ??a, giá tr? k?t n?i thu?n ti?n và hàng lo?t ti?n ích ??ng c?p v??t tr?i theo chu?n hoàng gia Châu Âu","about":[{"@type": "Organization","name": "Royal Streamy Villas"},{"@type": "Country","name": "Hong Kong","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/China"},{"@type": "Thing","name": "Vi","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Vi", "https://www.wikidata.org/wiki/Q214743"]},{"@type": "Thing","name": "Th","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1115"]},{"@type": "Thing","name": "Coffee","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee", "https://www.wikidata.org/wiki/Q8486"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2022-05-28T07:08:26","dateModified":"2022-05-28T07:08:26"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Royal Streamy Villas - Organization - - 36 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
Hong Kong China Country - - 0 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Hong Kong</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/China" />
</span>
Vi Vi Thing Food and Beverages Q214743 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Vi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vi" />
</span>
Th Thorium Thing Oil Gas Energy Q1115 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Th</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium" />
</span>
Coffee Coffee Thing Food and Beverages Q8486 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Coffee</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee" />
</span>
Diamond Gemstone Thing Materials Q83437 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Diamond</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gemstone" />
</span>
Nh New Hampshire Thing Animal Q759 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Nh</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire" />
</span>
Bi Bismuth Thing Chemistry Q942 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Bi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth" />
</span>
royalstreamyvillas.net - Organization - - 39 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
        <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
</span>
website Website Thing Marketing and Advertising Q35127 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">website</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
</span>
Rocket Rocket Thing Aerospace and Defence Q41291 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Rocket</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket" />
</span>
Performance Performance Thing Civil Society Q35140 3 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Education: Learn (=> Learning)

Plants: Garden (=> Garden)

TEXT

Trang ch? - Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
- Phú Qu?c

Trang ch? - Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
- Phú Qu?c

Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
(RSV) là món quà vô giá cho nh?ng ai luôn trân quý nh?ng giá tr? cao nh?t cho công vi?c và cu?c s?ng. Không ch? s? h?u không gian xa hoa v??ng gi?, giao hòa v?i thiên nhiên t?o nên thiên ???ng ngh? d??ng xanh mát, RSV còn là tài s?n gia t?ng giá tr? ??u t? theo th?i gian. S? h?u v? trí vô cùng ??c ??a, giá tr? k?t n?i thu?n ti?n và hàng lo?t ti?n ích ??ng c?p v??t tr?i theo chu?n hoàng gia Châu Âu

Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>

C? h'i ??u t? nhà ph?, bi't th? s? h'u lâu dài t'i Phú Qu'c

Liên h? t? v'n ngay

THÔNG TIN D? ÁN Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>

Tên D? Án: Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>

Chu? ?â'u t?: Tâ'p ?oa'n T? v'n ??u t? xây d??ng Kiên Giang (CIC)

??n vi? pha't triê'n d?? a'n: Công ty B't ??ng s'n ??o Va'ng (GIS)

T? vâ'n thiê't kê?: Ong & Ong (Singapore)

Qua'n ly? vâ'n ha'nh: Welham (Hong Kong)

Quy mô: 73.000 m2.

Bao g'm: 75 Villas & 87 Shophouse

Gi'i thi'u Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
(RSV)

Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
(RSV) là món quà vô giá cho nh'ng ai luôn trân quý nh'ng giá tr? cao nh't cho công vi'c và cu'c s'ng. Không ch? s? h'u không gian xa hoa v??ng gi?, giao hòa v'i thiên nhiên t'o nên thiên ???ng ngh? d??ng xanh mát, RSV còn là tài s'n gia t'ng giá tr? ??u t? theo th'i gian. S? h'u v? trí vô cùng ??c ??a, giá tr? k't n'i thu'n ti'n và hàng lo't ti'n ích ??ng c'p v??t tr'i theo chu'n hoàng gia Châu Âu

? D? án Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
???c thi't k? b'i công ty Ong & Ong Singapore: V'i h'n 40 n'm kinh nghi'm trong nghành, công ty Ong & Ong ?ã th'c hi'n thành công r't nhi'u d? án t'i Vi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Vi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vi" />
</span>
't Nam nh?: H'ng L'c Phát Green Star, c'n h? Tecco Town Bình Tân, c'n h? Green Star Sky Garden t'i Qu'n 7?

? V'i ??a th? n'm gi'a 2 ng'n núi Khu T??ng và núi Ông Lang: mang ??n s? th'nh v??ng cho gia ch?.

? V'i ph??ng châm tr? thành: ?Thiên ???ng s'ng n'i ??o Ng'c?, Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
có ??n 48% di'n tích ??t cho quy ho'ch d'ch v?, c'nh quan, h? t'ng công viên và m't n??c. ?em ??n m't không gian ngh? d??ng thoáng ?ãng, hòa mình v'i thiên nhiên.

V? trí Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>

V? TRÍ ??C TÔN, TI'M N'NG SINH L'I VÔ H'N

M't ti'n ???ng Tuy'n Tránh 32m, kh'i công cu'i n'm 2019 ? ??u n'm 2020, ti'p c'n d? án thu'n ti'n qua 3 tuy'n ???ng chính.

T'a l'c t'i ?p Búng G'i, xã C'a D??ng, huy'n Phú Qu'c ? Li'n k? v'i TT. D??ng ?ông. Thêm vào ?ó, d? án Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
s? h'u m't ti'n ???ng Tuy'n Tránh 32m, giúp cho vi'c k't n'i ??n các ??a ?i'm tr'ng y'u v? ti'n ích và giao th??ng t'i Phú Qu'c tr? nên d? dàng, nh't là ??n v'i trung tâm Phú Qu'c ? TT. D??ng ?ông ch? trong 5 phú

+ Khu mua s'm Shophouse, n'i t'p trung c'a nh'ng th??ng hi'u hàng ??u Vi't Nam và th? gi'i.+ Khu Clubhouse, ch'm sóc s'c kh'e cho c? dân d? án v'i nh'ng ti'n ích nh?: H? b'i, GYM, SPA, nhà hàng?

+ Th<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Th</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium" />
</span>
'a s'c tr'i nghi'm ?m th'c và h??ng v? v'i nh'ng d'ch v? nh?: BBQ ngoài tr'i, Coffee<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Coffee</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee" />
</span>
, các gian hàng ?m th'c?

+ Khu công viên xanh, v'i c'nh quan sinh ??ng, hòa mình v'i thiên nhiên cùng su'i Royal ? dòng n??c trong xanh ch'y quanh n'm qua d? án.

Royal Streamy Villas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Royal Streamy Villas</span>
</span>
v'i di'n tích h'n 73.000 m2, ???c chia thành 3 khu v'c v'i 162 s'n ph'm, trong ?ó có 75 bi't th? và 87 nhà ph? th??ng m'i.

Diamond<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Diamond</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gemstone" />
</span>
Precinct ? Khu Shophouse S'm U't B'c Nh<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Nh</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire" />
</span>
't

 • Bao g'm: Công viên c'nh quan (1), Nhà ph? th??ng m'i (2) và Bi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Bi</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth" />
  </span>
  't th? (3).
 • 10.615 m2

  Royal Precinct ? Khu T? H'p Ti'n Ích ??ng C'p

 • Bao g'm: Công viên c'nh quan (4), 2 t? h'p ti'n ích (5) và Bi't th? (6)
 • 10.615 m2

  Golden Precinct ? Khu Compound Villas Bi't L'p:

 • Bao g'm: Khu ti'n ích (7), Công viên c'nh quan (8) và Bi't th? bi't l'p (9)
 • M'U-NHÀ-9-1024x667.jpg 1024w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-9-300x196.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-9-768x501.

  M'U-NHÀ-3-1024x672.jpg 1024w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-3-300x197.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-3-768x504.jpg 768w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-3.

  M'U-NHÀ-7-1024x576.jpg 1024w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-7-300x169.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-7-768x432.jpg 768w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/M'U-NHÀ-7.

  ??i T'a S'n ? H??ng Th'y ? V??ng Tài L'c

  V? trí ??c giá, k't n'i thu'n ti'n

  M't ti'n ???ng Tuy'n Tránh 32m, kh'i công cu'i n'm 2019 ? ??u n'm 2020, ti'p c'n d? án thu'n ti'n qua 3 tuy'n ???ng chính.

  ?ón ??u h? t'ng

  B'S ngh? d??ng s? h'u v? trí ??c giá ? m't ti'n ???ng Tuy'n Tránh ti'm n'ng phát tri'n, t'ng giá v??t tr'i.

  Vui lòng ?? l'i thông tin, ??i ng? chuyên viên kinh doanh c'a chúng tôi s? liên h?, t? v'n và g'i thông tin cho Quý khách trong th'i gian nhanh nh't

  1573705940912-300x225.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/mo-canh-cua-co-che-de-nang-cao-vi-the-dao-ngocdocx-1573705940912.

  M? cánh c'a c? ch? ?? nâng cao v? th? ??o Ng'c

  Ch? m't không quá 3 ti'ng ??ng h? ?? bay t? các Th? ?ô, thành ...

  Len-thanh-pho-bien-nam-2020-dat-Phu-Quoc-co-the-tang-tu-30-den-50-phu-quoc-2-1574998554-939-width660height321-300x146.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/Len-thanh-pho-bien-nam-2020-dat-Phu-Quoc-co-the-tang-tu-30-den-50-phu-quoc-2-1574998554-939-width660height321.

  Lên thành ph? bi'n n'm 2020, ??t Phú Qu'c có th? t'ng t? 30% ??n 50%

  Ông Ph'm V? H'ng ? ch? t'ch UBND t'nh Kiên Giang ? v'a ký t? ...

  L? ??ng th? công trình m? r'ng ???ng D??ng ?ông-C'a C'n-Gành D'u (Phú Qu'c, Kiên Giang)

  Q'ND Online ? Ngày 27-11, t'i huy'n ??o Phú Qu'c, T'ng công ty xây d'ng ...

  4debfa067f469618cf57-300x188.jpg 300w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/4debfa067f469618cf57-768x480.jpg 768w, https:// royalstreamyvillas.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">royalstreamyvillas.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://royalstreamyvillas.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2019/12/4debfa067f469618cf57.

  H'n 300 nghìn t? ??ng rót vào các d? án du l'ch t'i Kiên Giang

  Theo S? Du l'ch Kiên Giang, hi'n trên ??a bàn T'nh có h'n 300 d? ...

  Liên h? t? v'n mi'n phí

  ??A ?I'M

  PHÒNG KINH DOANH D? ÁN

  ? S? 25 ???ng s? 32, Ph??ng 10, Qu'n 6, TP.HCM

  ?T: 0907 498 438
  Fax: (028) 377 52 999

  Thi't k? web b'i royalstreamyvillas.net

  T?ng quan V? trí Ti?n ích M?t b?ng Liên h? Lên ??u trang

  This website<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">website</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
  </span>
  is like a Rocket<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Rocket</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket" />
  </span>
  , isn't it? Performance<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Performance</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
  </span>
  optimized by WP Rocket. Learn more: https:// wp-rocket.


  > api_Check - TIME: 0.01
  > api_Load - TIME: 0
  > api_Format - TIME: 2.41
  > api_Cat - TIME: 0.31
  > api_Get - TIME: 0.72
  > api_beforeFind - TIME: 0.1
  > api_afterFind - TIME: 0.69
  > api_afterPlaces - TIME: 0.12
  > api_afterProducts - TIME: 0.23
  > api_afterMovies - TIME: 0.11
  > api_Match - TIME: 1.25
  > api_Comp - TIME: 0.19
  > api_Disp - TIME: 0.02