Results

4 Entities | 5 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://regatv.pl"}, "headline":"Rega TV","description":"Rega TV jest prywatn? telewizj? lokaln? dzia?aj?c? w sieci kablowej VECTRA w ?widwinie i ?obzie. W ?widwinie nasza telewizja dociera do prawie trzech tysi?cy rodzin, a w ?obzie do ponad tysi?ca. Nasz? misj? jest przekazywanie bie??cych informacji z miasta i regionu, edukacja lokalna i samorz?dowa or","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://static2.regatv.pl/data/wysiwig/Rega%20TV%20kopia.jpg", "width": 3000, "height": 1491},"about":[{"@type": "Thing","name": "TV","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Television", "https://www.wikidata.org/wiki/Q289"]},{"@type": "Place","name": "Ilo","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1000341"]},{"@type": "Thing","name": "Data","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Data", "https://www.wikidata.org/wiki/Q42848"]},{"@type": "Person","name": "Magdalena Pop"},{"@type": "Corporation","name": "Hansgrohe","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Hansgrohe", "https://www.wikidata.org/wiki/Q741499"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-09-27T20:22:52","dateModified":"2023-09-27T20:22:52"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
TV Television Thing Civil Society Q289 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TV</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>
Ilo Ilo Place - Q1000341 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Ilo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo" />
</span>
Data Data Thing Technology Q42848 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Data</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data" />
</span>
Magdalena Pop - Person - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Magdalena Pop</span>
</span>
Hansgrohe Hansgrohe Corporation Manufacturing Q741499 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Hansgrohe</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hansgrohe" />
</span>

TEXT

Rega TV<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TV</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>

Rega TV

Rega TV jest prywatn? telewizj? lokaln? dzia?aj?c? w sieci kablowej VECTRA w ?widwinie i ?obzie. W ?widwinie nasza telewizja dociera do prawie trzech tysi?cy rodzin, a w ?obzie do ponad tysi?ca. Nasz? misj? jest przekazywanie bie??cych informacji z miasta i regionu, edukacja lokalna i samorz?dowa or

"** name":"text":"pl":"POPULARNE","show":false,"clickable":false,"defaultRoute":"route":"article.index","parameters":"order":4,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-thumbs-up","show":false,"disabled":false,"toolbar":"show":false,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":false,"categoriesListType":"dropdown","rss":false,"disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

4,"days":30,"truncateTitle":true,"truncateTitleLength":2,"leadLength":1,"btnClass":"btn-primary","btnTxt":"pl":"","textPosition":"bottom","cols":2,"rows":1,1,1,1,"inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"body":"widgets":"otherarticles":"style":,"item":"style":,"title":,"style":,"title":,"extra":"layer":,"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

4,"title":"Popularne","description":"Najlepiej oceniane aktualno\u015bci","widgetId":"4tolyun21sxqrl7t6cxpf","type":"hots"

Teatr Polski w Szczecinie - nowa siedziba zachwyca !

Pierwsza taka ?ódka na ?wiecie powsta'a w Szczecinie.

Punkt doradczy dla m'odzie'y w ?widwinie

Festiwal Organizacji Pozarz'dowych

Festiwal Organizacji Pozarz'dowych

Powiatowe ?wi'to Plonów - Zaj'czkowo 2023

Wspólne sprz'tanie terenu nad Reg?.

"Przyciski zmieniaj'ce zawarto?

"** name":"text":"pl":"POGODA","show":true,"clickable":true,"defaultRoute":"route":"forecast.index","parameters":,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-eclipse","show":true,"disabled":false,"toolbar":"show":true,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":"","categoriesListType":"dropdown","rss":"","disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

"disabled":false,"class":"shadow-none","specificSettings":"country":"pl":"PL","city":"pl":"\u015awidwin","inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"body":"style":,"title":,"extra":"layer":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

4,"title":"Pogoda","description":"Prognoza pogody dla wskazanej lokalizacji","widgetId":"b6544f3zsiw98iqtepne08","type":"weather"

Temperatura: 20° C

Ci'nienie: 1020 hPa
Wiatr: 8 km/h

Zagozd - akcja poboru krwi

Ilo<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Ilo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo" />
</span>
?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u:
0
Ilo?? ods'on artyku'u: 163

Festiwal S'oika w Gminie ?widwin

Ilo?? ods'on artyku'u: 111

Rajd Rowerowy Lubczyna

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0 Ilo?? ods'on artyku'u: 100

Teatr Polski w Szczecinie otwarty !

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0 Ilo?? ods'on artyku'u: 99

Pol'and'Rock 2023 w Czaplinku. By'a moc !

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0

Teatr Polski w Szczecinie - nowa siedziba zachwyca !

Pierwsza taka ?ódka na ?wiecie powsta'a w Szczecinie.

Powiatowe ?wi'to Plonów - Zaj'czkowo 2023

Piknik Osiedlowy

Uroczysto'ci upami'tniaj'ce 84. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej

"** name":"text":"pl":"GALERIE VIDEO","show":true,"clickable":true,"defaultRoute":"route":"video.index","parameters":,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-video","show":false,"disabled":false,"toolbar":"show":true,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":"","categoriesListType":"dropdown","rss":"","disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

"disabled":false,"class":"shadow-none","specificSettings":"count":4,"truncateTitleLength":1,"showDate":true,"btnClass":"btn-primary","btnTxt":"pl":"","textPosition":"absolute","cols":2,"rows":1,1,1,1,"inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"body":"style":,"title":,"extra":"layer":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

3,"title":"Materia\u0142y wideo","description":"Widget zawieraj\u0105cy materia\u0142y wideo","widgetId":"pyrimz8a9ypiil78xl0dc","type":"video"

LI sesja Rady Powiatu ?widwi'skiego 31.08.2023 r.

Data<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Data</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data" />
</span>
dodania materia'u wideo: 27.09.2023 07:44

LIII sesja Rady Gminy ?widwin 29.08.2023 r.

Data dodania materia'u wideo: 26.09.2023 11:57

LVII sesja Rady Gminy S'awoborze 30.08.2023 r.

Data dodania materia'u wideo: 25.09.2023 13:34

Powiatowe ?wi'to Plonów - Zaj'czkowo 2023

Data dodania materia'u wideo: 12.09.2023 18:02

Jak kontener na ?mieci mo'e zoptymalizowa? prace remontowe? Planuj'c prace remontowe nale'y pami'ta? o kilku istotnych kwestiach, które maj? bezpo'rednie prze'o?enie na efektywno?? wszystkich prac. Prawid'owe przygotowanie si? i skorzystanie z ofert profesjonalnych firm gwarantuje bardzo dobre efekty i pozwala bardzo sprawnie wykona? wszelkie zadania, które s? bezpo'rednio zwi'zane z wykonaniem remontu w konkretnym miejscu. Szczególnie dobrze wypada wywóz odpadów w Szczecinie realizowany przez do'wiadczone przedsi'biorstwa. Firmy takie s? w stanie wynaj?? kontener na gruz, do którego mog? trafi? wszelkie pozosta'o?ci remontowe.

Podró? na Islandi? ? z czym si? wi??e i jak si? do niej przygotowa?? Islandia to kraj, który przyci'ga turystów swoimi naturalnymi atrakcjami, takimi jak gejzery, wulkany czy lodowce. Planuj'c podró? do tego pi'knego kraju, warto zwróci? uwag? na kilka wa'nych kwestii, aby unikn?? nieprzyjemnych niespodzianek.

Aktorka Magdalena Pop<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Magdalena Pop</span>
</span>
'awska do??cza do Akcji Spo'ecznej #Mentalnie Równi W dniu 12 kwietnia 2023 roku, ruszy'a ogólnopolska Akcja Spo'eczna #MentalnieRówni.

Porównanie baterii wannowych 3 otworowych Hansgrohe<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Hansgrohe</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hansgrohe" />
</span>
z innymi markami Pomimo sporej popularno'ci kabin prysznicowych, z pewno'ci? nie mo'na stwierdzi?, ?e wanny przesz'y do lamusa. Nadal wiele osób nie wyobra'a sobie ?azienki w'a?nie bez nich, bo to w'a?nie one s? synonimem komfortu. Obecne wanny cz'sto jednak ró'ni? si? od swoich poprzedniczek nie tylko estetyk?, ale tak'e i funkcjonalno'ci?. Zmiany dotycz? tak'e baterii, które mog? by? montowane w ich pobli'u. Przyk'adem s? baterie trzyotworowe, które z ka'dym rokiem ciesz? si? wi'kszym zainteresowaniem. Je'li chcesz dowiedzie? si? czego? wi'cej na ich temat - koniecznie zapoznaj si? z naszym poni'szym wpisem. Zapraszamy !

Rega TV
ul. Niedzia'kowskiego 17
78-300 ?widwin

Przejd? do góry strony


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.48
> api_Cat - TIME: 0.49
> api_Get - TIME: 0.98
> api_beforeFind - TIME: 0.13
> api_afterFind - TIME: 2.05
> api_afterPlaces - TIME: 0.07
> api_afterProducts - TIME: 0.22
> api_afterMovies - TIME: 0.1
> api_Match - TIME: 2.58
> api_Comp - TIME: 0.93
> api_Disp - TIME: 0.02