Results

0 Entities | 0 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://figurama.eu"}, "headline":"","description":"Príbeh tvojej vlastnej figúrky za'ína tu.+br+ Zosnímaj povrch svojho tela a preme? ho na umelecké dielo.","about":[],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-06-19T06:26:36","dateModified":"2024-06-19T06:26:36"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate

TEXT

FIGURAMA? - Scan, Edit & Share Models of People

Po'me na to, vytvorme

MODELY Z TEBA

Príbeh tvojej vlastnej figúrky za'ína tu.
Zosnímaj povrch svojho tela a preme? ho na umelecké dielo.

Krok 1 z 3

SKENUJ

Naho? svoje ob?úbené ak'né pózy v skenovacom ?túdiu FIGURAMA?. My sa postaráme o 3D záznam, výber a finalizáciu tých najlep'ích snímok.

The scan takes just a fraction of a second, but please allot at least 30 minutes for the scanning.

V ?túdiách FIGURAMA?, je tvoja postava bleskovo naskenovaná rýchlej'ie ako za 1/5000 sekundy ! Aj tvoje najrýchlej'ie pohyby sú zaznamenané v dokonalej ostrosti a vernej farbe.

Model v najvy??ej kvalite

Zosnímanú postavu FIGURAMA? upraví na digitálny 3D model, ktorý dokonale a v podrobnostiach predstaví tvoju identitu.

Aplikácia FIGURAMA? ti sprístupní kolekciu modelov na prehliadanie, úpravy a zdie'anie kdeko'vek. Má? ich v'dy vo vrecku.

Krok 2 z 3

Upravuj

Kto sa stará o to nosi? si módne doplnky do skenovacieho ?túdia !? V prostredí FIGURAMA? sa tvoj model stáva tvojim plátnom. Vyobliekaj svoju figúrku a urob ju jedine'nou.

Vytvor nové verzie

FIGURAMA? Ti dovo'uje pou'i? ten istý 3D sken viackrát na vytvorenie viacerých unikátnych figúriek. V'etko vnútri tvojho digitálneho zariadenia.

Zapoj rodinu a priate'ov

Pozvi svojich priate'ov, aby vytvorili zábavnú verziu Teba, alebo preme? svojich rodinných príslu'nikov na vlastných superhrdinov. Ka'dý nápad sa ráta.

Predmety na v'etky príle'itosti

Vybav svoje modely predmetmi z rastúcej kolekcie doplnkov, ktoré odstránia v'etky medze personalizácii figúriek.

FIGURAMA? ?a in'piruje k znovuobjaveniu seba samého. Predstav svoje kreácie v digitálnych zariadeniach alebo ich vytla? v 3D a vystav okoliu. Tvoje figúrky sú skuto'né umelecké objekty.

The scan takes just a fraction of a second, but please allot at least 30 minutes for the scanning.

Tvoje 3D výtla'ky

Objednaj si výtla'ky tvojich modelov priamo z aplikácie FIGURAMA? a dostane? ich priamo na Tvoju adresu. Toto je najhmatate'nej'í spôsob vystavenia modelov, ktoré ?a budú prezentova?.

Vynikajúci výber dar'eka

Budú si tak v'dy pamäta?, ?e ste ?lovek, ktorý má fyzickú podobu, ?e ste priate?, na ktorého sa mô'u spo'ahnú? v reálnom ?ivote.

In'piruj sa na'ou

Aplikácia FIGURAMA? je kreatívny nástroj, kde sa Tvoje telo stáva maliarskym plátnom
Pozri sa, ?o ?lenovia na'ej komunity vytvorili z ich vlastných 3D skenov.

FIGURAMA? enriches lives of many unique people.
See members of our community.

Objednaj si figúrku

Objednáte si 3D Sken

Prídete na 3D Skenovanie

Upravíme Vá? 3D model

Pridáme do modelu doplnky (ak chcete)

Doru'íme Vám 3D výtla'ky

Urobíte rados? sebe ?i druhým

FIGURAMA? App, Version: 1.0

2016-2019 Kurzor s.r.o. V'etky práva vyhradené.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.67
> api_Cat - TIME: 0.15
> api_Get - TIME: 0.12
> api_beforeFind - TIME: 0.07
> api_afterFind - TIME: 0.04
> api_afterPlaces - TIME: 0.02
> api_afterProducts - TIME: 0.16
> api_afterMovies - TIME: 0
> api_Match - TIME: 0.3
> api_Comp - TIME: 0.04
> api_Disp - TIME: 0.01